www.fotografie.vyrobce.cz
Home Bio Gallery Sell and offers Exhibitions Guest book Contacts
Čeština
English

 Jmenuji se Filip Hrbáè a narodil jsem se 3. 7. 1983. Bydlištì mám ve mìstì Rychnov nad Knìžnou, ale pùsobím také v Pardubicích, kde navštìvuji Ekonomickou fakultu Univerzity Pardubice. Jsem vášnivý cestovatel a již jsem mnoho zemí navštívil (Pyreneje, Dolomiti, Karneval v Benátkách, Krym, Rumunsko, USA, Kanada a další). O letních prázdninách pracuji jako prùvodce cestovní kanceláøe MUNDO (cestujte levnì s partou mladých lidí). Díky tomu a fotografování vzniklo také nìkolik mých cestopisù, které byly publikovány v zahranièním èasopisu Explorer a v èeském èasopisu Cestopisy. Fotografováním se zabývám už nìkolik let a musím øíci, že mì to velmi baví. Fotografické geny jsem možná zdìdil po dìdeèkovi, který se mì k tomuto koníèku snažil pøivést už jako malého kluka. Samozøejmì na sobì musím ještì hodnì pracovat, ale pokud se nìkomu líbí moje výtvory už teï, tak mì to velmi tìší. Koncem bøezna 2006 jsem se stal èlenem Volného sdružení východoèeských fotografù. Pro své zákazníky nabízím komplexní fotografické a grafické služby. Asi nejzajímavìjší a hned po fotografování svateb nejžádanìjší je prodej fotografií, a to pøedevším prodej velkoformátových fotografií. Velkoformátové fotografie a velkoformátový tisk jsem schopen dodat velmi rychle a pøedevším velmi kvalitnì. Tisk fotografií z vlastních nebo Vašich fotografií je na denním poøádku. Velká zkušenost a malá cena je pro mé klienty dost velkým lákadlem a dìlá ze mì jednoho z nejzajímavìjších prodejcù velkoformátové fotografie. Dovoluji si tvrdit, že lepší cenu na trhu nikde jinde nedostanete. A pokud ano, budu jedinì rád, když mì na to upozorníte. Velkoformátové fotografie a tisk je zpravidla omezen velikostí jednoho metru na kratší stranì. To znamená, že pokud budete chtít vytisknout panoramatickou fotografii, tak její šíøka bude 1 metr maximálnì a délka tøeba 10 metrù. Podle toho, jakou fotografii si vyberete. Úprava fotografií dle potøeb a žádostí zákazníka je standardní službou, kterou poskytuji. Zákazníkùm se snažím vyhovìt co nejvíce a pøipravuji pro nì pøed samotným tiskem velkou nabídku. Velkoformátová fotografie se však dá udìlat i do vìtší šíøky než je 1 metr. Jednoduše se vytisknou dva pruhy fotografie, které se pak spojí dohromady.Mou hlavní èinností je prodej fotografií jako obrazù, fotoobrazù nebo v digitální podobì i s prodejem autorských práv na fotografii. Výroba fotografií na zakázku a reklamní fotografie jsou další z produktù, které nabízím. Fotografie a reklama je jeden z nejlepších zpùsobù jak oslovit zákazníka. Proto pro své klienty nabízím nejen vyfotografování produktù, ale i návrh katalogu a tisk katalogu. Grafický design a grafické návrhy jsou taktéž produkty, které nabízím. Návrh a tisk billboardu, webdesign, grafické návrhy letákù, grafické návrhy plakátù, èasopisù, katalogù, knih. Dalším velkým lákadlem jsou fotografické knihy a svatební knihy. Fotografická kniha nebo svatební kniha mùže být velmi zajímavým oživením Vaší knihovny. Knihy vytváøím z vlastních nebo z Vámi dodaných fotografií. Fotografickou knihu Vám navrhnu, zkonzultuji s Vámi a nechám vytisknout. Fotografování svateb je jedna z dalších oblíbených záležitostí. Focení svateb mùže probíhat buï celý den nebo se mùžeme domluvit pouze na focení svatebního obøadu vèetnì nìkolika fotografií novomanželù.Mezi mé další fotografické služby patøí fotografování maturitních plesù, focení koncertù, fotografování roèenek, fotomodeling. Vìnuji se i fotografování kulturních událostí a focení dalších rùzných akcí. Nabízím i portrétní fotografie a fotobooky pro modelky. Fotografování není omezeno regionem. Fotografuji ve mìstech jako je Praha, Brno, Plzeò, Ostrava, Èeské Budìjovice. Staèí se jen domluvit na termínu fotografování a fotografie jsou už témìø hotové.Retušování fotografií (retuš) a fotomontáže jsou velmi nároèným, ale zajímavým doplòkem mých fotografických služeb. V pøípadì, že byste chtìli vytvoøit fiktivní fotografie, vložit Vaši osobu do místa, kde jste nikdy nebyli, není to pro mì žádný problém. Záleží jen na dodaném materiálu a fotomontáž lze zrealizovat.Firemní kalendáøe a výroba firemních kalendáøù a tisk kalendáøù Vám taktéž dokážu obstarat. Hlásám moto od návrhu kalendáøe až po tisk kalendáøe.Mezi fotografie, které mùžete vidìt na mých stránkách, patøí fotografie Benátek, benátské fotografie a karnevalové masky. Fotografie míst jako je Korsika (Corsica), Rumunsko, Krym (Crimea), Dolomiti, Pyreneje (Pyrenees) a další. Dále zde mùžete vidìt fotografie Orlických hor, fotografie z Krkonoš. Mùžete zhlédnout abstraktní fotografie, akty, krajiny, panoramata a další. Fotobanka a fotografická banka. Galerie fotografií na mých stránkách funguje také jako fotobanka. Staèí si jen vybrat fotografii a dát mi vìdìt jedním z nìkolika zpùsobù (telefon, email, ICQ, Skype). Mé fotografie se také úèastní aukcí a dražeb. Po domluvì dodávám fotografie aukèním síním na dobroèinné dražby. Dražba fotografií a jejich výtìžek jsou poté urèeny na dobroèinné úèely.Digitální fotografie, fotky, foto, umìlecká fotografie, úprava fotografií, reklamní fotografie, fotoalbum, fotolab, fotogalerie, fotoateliér, to je jen pár hesel z mé tvorby.Výstava fotografií. Výstavy fotografií poøádám pomìrnì pravidelnì. Mám již dlouho dopøedu nasmlouvané výstavy fotografií, které mùžete vidìt buï v rùzných barech, restauracích nebo ve výstavních síních.  Vytváøím i fotografie 360°, panoramatické fotografie a interaktivní fotografie. Dále interaktivní prohlídky interiérù a virtuální fotografické prohlídky. Grafika a grafické studio, webdesign. Vše navrhuji sám. Fotografie na tabla a focení tabel a s tím spojené portrétní fotografie nejsou pro mì problémem. Modelky, jako je Taána Kuchaøová, MISS ÈR 2006 a MISS WORLD 2006 jsou rovnìž objekty mého focení. Taána Kuchaøová se zúèastnila i vernisáže jedné mé výstavy, kde jsem ji pøedal jednu ze svých fotografií. Také nabízím své služby jako fotograf na expedice a focení expedic. Sám se obèas na nìjakou expedici vydám, ale kdybyste vìdìli o nìkom, kdo na expedici jede a potøebuje fotografa, tak mi dejte prosím Vás vìdìt. fototografie Filip Hrbáè Hrbac retušování fotografií retusovani fotografii retuš retus Filip Hrbáè firemní kalendáøe výroba firemních kalendáøù benátky benátské fotografie karnevalové masky korsika rumunsko fotografie krym prodej fotografií fotobanka fotografická banka aukce aukèní síò dražba dražba fotografií Filip Hrbac Rychnov nad Knìžnou Rychnov n. Kn. Rychnov nad Kneznou, Pardubice, digitální fotografie, umìlecká fotografie, fotografie úprava reklamní fotografie fotky foto fotoalbum fotolab fotogalerie fotografové úprava fotografií výstava fotografií fotoateliér grafika fotografie grafické studio erotika wallpapers webdesign prodej fotografií prodej fotoobrazù Hradec Králové fotograf Pardubice Hradec Kralove fotograficke sluzby foto fotografie Východní Èechy vychodni cechy rychnovsko fotografie pardubicko focení foceni výstava vystava fotografování fotografovani foto Fuji modeling fotomodeling focení modelek virtuální prohlídky fotografie 360° panoramatické fotografie interaktivní fotografie interaktivní prohlídky photobank taking photos taking pictures panoramatic photo photography big size prints big size photo abstraction nature billboard prodej velkoformátových fotografií (do rozmìru 10x1 metr) bilboard prodej fotografií prodej fotek selling photos fotografie photos for sale fotografie na prodej prodej autorských práv Corsica korsika venice benátky carneval masks karnevalové masky venice photo pyrenees spain dolomiten dolomiti focení svateb svatby fotografování svateb fotografování plesù tabla, focení na tabla fotografování na tabla portréty portrety portrétní fotografie Praha Brno Virtual tours, 3d prohlídky, 3d virtuální prohlídky modelky tablo tabel fotografické služby fotky Taána Kuchaøová MISS ÈR 2006 MISS WORLD 2006 foto Fotografie fotogalerie galerie fotograf na expedice fotograf na expedici expedièní fotograf expedice fotograf na expedici focení expedic fotky akty krajiny fotomontáže fotomontaze svatby svatba svatební kniha svatebni kniha fotoknihy fotografické knihy prodej fotografií a fotoobrazù velkoformátové fotografie velkoformátová fotografie velkoformátový tisk prodej prodávám fotografie nabídka fotografií nabídka nabidka fotografii prodej kalendáøù prodej kalendaru kalendáø kalendar nabídka kalendáøù book fotobook modeling book reklamní fotografie fotografie na zakázku výroba fotografií na zakázku fotomontáže fotomontaze fotografování soukromých akcí portréty portret portrét portrety grafika grafické návrhy kandidátka volby komunální volby fotografie plakát plakáty billboardy bilboardy design grafický design focení portrétù Nikon Focení: Svateb, maturitních plesù, focení na tabla,  portrétní fotografie, focení koncertù,  focení školek a škol,  tøídní fotografie,  fotografování  roèenek,  fotomodeling,  kulturní události, fotografování dalších rùzných akcí. Na serveru GRAFdual jsem pøidal svá následující díla: ComplexCity, Ballicity, Torex, City of Venus, Blue sphere, another dimension, volcano galaxy, alone in the universe, legenda o hadím vejci, blue eggs of almazarathar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographies on this web sites are property of Filip Hrbáč. Using without permision is prohibited!